ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC)

ดำเนินงานเชิงรุกด้านการสื่อสารองค์กรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือระหว่างนักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษาเก่ากับมหาวิทยาลัยให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

เข้าสู่เว็บไซต์
ที่อยู่

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เบอร์โทรศัพท์ / แฟกซ์

โทรศัพท์ 0-5394-3333 หรือ 0-5394-1300
โทรสาร 0-5394-4900

อีเมล

ccarc@cmu.ac.th, cmuccarc@gmail.com

สื่อสังคม
เว็บไซต์ : https://ccarc.cmu.ac.th/th/index.aspx