สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์

Energy Research and Development Institute - Nakornping

“เป็นสถาบันชั้นนำด้านพลังงานทดแทนในภูมิภาคอาเซียน”

เข้าสู่เว็บไซต์

เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ

ก๊าซชีวภาพ หรือ ไบโอแก๊ส (Biogas) คือ ก๊าซที่เกิดจากหมักย่อยสลายสารอินทรีย์ที่มีอยู่ในน้ำเสียและของเสีย โดยอาศัยกลุ่มของจุลินทรีย์ชนิดไม่ใช้อากาศ ทำหน้าที่หมักย่อยสลายสารอินทรีย์ให้เปลี่ยนรูปเป็นก๊าซชีวภาพ


http://www.erdi.cmu.ac.th/index_main.php/services/view?pid=1