สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์

Energy Research and Development Institute - Nakornping

“เป็นสถาบันชั้นนำด้านพลังงานทดแทนในภูมิภาคอาเซียน”

เข้าสู่เว็บไซต์

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พฤกษ์ อักกะรังสี

ผู้อำนวยการ
053-942007

รองผู้อำนวยการ

รองศาสตราจารย์ ดร. อิทธิชัย ปรีชาวุฒิพงศ์
รองผู้อำนวยการ
053944146
itthichai.p@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. สิริชัย คุณภาพดีเลิศ
รองผู้อำนวยการ
sirichai.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยศธนา คุณาทร
รองผู้อำนวยการ
yottana.k@cmu.ac.th