สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์

Energy Research and Development Institute - Nakornping

“เป็นสถาบันชั้นนำด้านพลังงานทดแทนในภูมิภาคอาเซียน”

เข้าสู่เว็บไซต์

ผู้อำนวยการ

รองศาสตราจารย์ ดร. สิริชัย คุณภาพดีเลิศ

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาหฤท นิตยวรรธนะ
รองผู้อำนวยการ
053-94133
saoharit.n@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. อิทธิชัย ปรีชาวุฒิพงศ์
รองผู้อำนวยการ
053944146
itthichai.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐนี วรยศ
รองผู้อำนวยการ
nattanee.v@cmu.ac.th