กองคลัง

Finance Division, Office of the University, Chiang Mai University

กองคลังสำนักงานมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้าน การบริหารการเงิน การคลัง และการพัสดุ บนพื้นฐานการบริหารจัดการที่ดี แบบมีส่วนร่วม และการบริการที่ดี

เข้าสู่เว็บไซต์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กำหนดให้กองคลังเป็นส่วนราชการสังกัดสำนักงานอธิการบดี ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2529 กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานคลังของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้งหมด ซึ่งรวมทั้งงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ และงบประมาณกรณีพิเศษที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติและกองคลังยังทำหน้าที่ในการกลั่นกรอง ตรวจสอบ เสนอข้อคิดเห็น เสนอแนะและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน งบประมาณ และพัสดุ ให้กับผู้บังคับบัญชา และส่วนราชการในสังกัดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้การบริหารงานของกองคลังสามารถสนองตอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานในกอง ศูนย์ สำนักงานในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัยมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงินการคลังและพัสดุของมหาวิทยาลัย ซึ่งรวมทั้งงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และงบประมาณกรณีพิเศษที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติพร้อมทั้งกลั่นกรองตรวจสอบ เสนอข้อคิดเห็น เสนอแนะและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานด้านการเงิน การคลังและการพัสดุให้กับทุกส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนให้ข้อมูลแก่ผู้บริหาร เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูสุดในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ข่าวและผลงานเด่น

End of content

Now viewing : 1 of 18