กองบริหารงานบุคคล

Human Resource Management Division

สร้างนวัตกรรมการบริการด้วยเทคโนโลยีข้อมูลสู่ความเป็นเลิศด้านบริหารบุคคล

เข้าสู่เว็บไซต์
ที่อยู่

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

เบอร์โทรศัพท์ / แฟกซ์

ผู้อำนวยการ : 053-941120
งานอัตรากำลังและค่าตอบแทน : 053-943111-2
งานกำหนดและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง : 053-941116,053-941118-9,053-943114
งานพัฒนาและฝึกอบรม : 053-941312,053-943115,053-941115
งานทะเบียนประวัติและสารสนเทศบุคลากร : 053-943117,053-943119,053-943120
งานกองทุนและสวัสดิการ : 053-943173,053-943199
งานธุรการ : 053-941112-3
แฟกซ์ : 053-941112,053-941313

อีเมล

cmuhr@cmu.ac.th

สื่อสังคม
เว็บไซต์ : https://hr.oop.cmu.ac.th