กองบริหารงานบุคคล

Human Resource Management Division

ปฏิบัติงานและให้บริการอย่างมีคุณภาพ ทันสมัย และก้าวล้ำไปข้างหน้า สนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารและจัดการของมหาวิทยาลัยด้านการบริหารงานบุคคล ด้วยหลักธรรมาภิบาล

เข้าสู่เว็บไซต์
      
  
 

กองบริหารงานบุคคล มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านบุคลากรทั้งหมด ได้แก่การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง โอนย้าย
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพิจารณาความดีความชอบ การกำหนด-อัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน การเลื่อนตำแหน่ง
การพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพการปฏิบัติงาน สิทธิสวัสดิการ การสร้างขวัญและกำลังใจ การกีฬาและสุขภาพ
การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ 


วัตถุประสงค์

- เพื่อกำหนดกระบวนการสรรหา การบรรจุ การแต่งตั้ง การโอนย้าย และการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
- เพื่อกำหนดกระบวนการกำหนดและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงาน
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการพัฒนาทักษะและวิชาชีพแก่ผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
- เพื่อกำหนดกระบวนการสรรหา การบรรจุ การแต่งตั้ง การโอนย้าย และการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
- เพื่อจัดการระบบข้อมูลการทะเบียนประวัติและสารสนเทศผู้ปฏิบัติงาน สนับสนุนการบริหารงานบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อกำหนดกระบวนการสร้างขวัญกำลังใจ และสิทธิสวัสดิการแก่ผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัย