กองบริหารงานบุคคล

Human Resource Management Division

สร้างนวัตกรรมการบริการด้วยเทคโนโลยีข้อมูลสู่ความเป็นเลิศด้านบริหารบุคคล

เข้าสู่เว็บไซต์
      
  
 
กองบริหารงานบุคคลเดิมชื่อว่า “กองการเจ้าหน้าที่” สังกัดสำนักงานอธิการบดี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2519 ต่อมามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ปรับเป็นองค์กรในกำกับรัฐ ภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2551 เรื่อง การแบ่งและกำหนดอำนาจและหน้าที่ในสำนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2551 กำหนดให้กองบริหารงานบุคคลเป็นหน่วยงานสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย 


วิสัยทัศน์
สร้างนวัตกรรมการบริการด้วยเทคโนโลยีข้อมูลสู่ความเป็นเลิศด้านบริหารบุคคล

พันธกิจ
1.จัดการงานบุคคลแบบเชิงรุกด้วยความเป็นเลิศ
2.สร้างนวัตกรรมการบริหารงานบุคคล (Innovation HR)


ข่าวและผลงานเด่น

End of content

Now viewing : 1 of 1