กองบริหารงานบุคคล

Human Resource Management Division

สร้างนวัตกรรมการบริการด้วยเทคโนโลยีข้อมูลสู่ความเป็นเลิศด้านบริหารบุคคล

เข้าสู่เว็บไซต์

ผู้อำนวยการ

นาง อังคณา กันธิยะ

ผู้อำนวยการ