กองบริหารงานบุคคล

Human Resource Management Division

กองบริหารงานบุคคลเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานและให้บริการอย่างมีคุณภาพ ทันสมัย และก้าวล้ำไปข้างหน้า สนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารและจัดการของมหาวิทยาลัยด้านการบริหารงานบุคคล ด้วยหลักธรรมาภิบาล

เข้าสู่เว็บไซต์

ผู้อำนวยการ

นาย ชัชพล กุลโพธิสุวรรณ

ผู้อำนวยการ