ศูนย์สัตว์ทดลอง

Laboratory Animal Center

เป็นหน่วยงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านงานบริการการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนผลงานวิจัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล อันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

เข้าสู่เว็บไซต์


วัตถุประสงค์


1. เป็นหน่วยงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในงานการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. เป็นศูนย์กลางการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และการบริหารจัดการด้านการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิสัยทัศน์


"เป็นหนึ่งในศูนย์สัตว์ทดลองในกลุ่มประเทศอาเซียน ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล"

พันธกิจ


1. บริการงานการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองที่มีคุณภาพ
2. บริการฝึกอบรมการปฏิบัติงานกับสัตว์ทดลองอย่างถูกต้องและปลอดภัย
3. ส่งเสริมการใช้สัตว์เพื่องานวิทยาศาสตร์ ตามหลักจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองของสภาวิจัยแห่งชาติ และมาตรฐานสากล ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง ของศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง ได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติงานกับสัตว์ทดลอง นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวและผลงานเด่น

End of content

Now viewing : 1 of 1