ศูนย์สัตว์ทดลอง

Laboratory Animal Center

เป็นหน่วยงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านงานบริการการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนผลงานวิจัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล อันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

เข้าสู่เว็บไซต์