ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา

Lanna Rice Research Center

ศูนย์ประสานงานการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อยกระดับข้าวท้องถิ่นด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม สืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมเกษตรล้านนา

เข้าสู่เว็บไซต์
ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา เป็นศูนย์ประสานงานในการวิจัย และการบริการวิชาการด้านข้าวท้องถิ่นในภาคเหนือตอนบน
ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานวิชาการภายในจำนวน 7 หน่วยงาน
ประกอบด้วย คณะเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ
และสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
รวมถึงหน่วยงานความร่วมมือภายนอกได้แก่ ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสหกรณ์การเกษตรพร้าววิสัยทัศน์: ศูนย์วิจัยข้าวล้านนามุ่งเน้นวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับสากล
บริการวิชาการชุมชน สืบสานวัฒนธรรมล้านนา
พันธกิจ 4 ด้าน ได้แก่
1. การพัฒนางานวิจัยด้านวัตกรรมเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิตข้าวต่อแปลง การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวท้องถิ่นให้มีคุณภาพดี และการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของเกษตรกร
2. การส่งเสริม การขยายตลาดให้แก่ข้าว และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวท้องถิ่น หรือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ข้าวท้องถิ่นผ่านงานวิจัยทางการแพทย์และเภสัชวิทยา
3. การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การสีข้าวแบบพึ่งพาตนเอง และการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า ไปสู่เกษตรกร ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป
4. การอนุรักษ์พันธุ์ข้าวท้องถิ่น สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมในการประกอบอาชีพทำนา โดยการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ข้าวล้านนา