ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา

Lanna Rice Research Center

ศูนย์ประสานงานการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อยกระดับข้าวท้องถิ่นด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม สืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมเกษตรล้านนา

เข้าสู่เว็บไซต์