กองแผนงาน

Planning Division, Office of the University, Chiang Mai University

SMART PLANNING Ready for transformation

เข้าสู่เว็บไซต์

กองแผนงาน มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ แผนอัตรากำลังและแผนกายภาพ การติดตามและประเมินผล การจัดทำสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ 

เป้าหมายวิสัยทัศน์
1. องค์กรได้รับการยอมรับในระดับมหาวิทยาลัยหรือเวทีภายนอก 1 รางวัล ภายในปี 2565
2. มีนวัตกรรมทางการบริหารจัดการด้านนโยบายและแผน ปีละไม่น้อยกว่า 3 นวัตกรรม
3. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อกระบวนการทำงานของกองแผนงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ทุกปี


โครงสร้างองค์กรและธรรมาภิบาล

ข่าวและผลงานเด่น

End of content

Now viewing : 1 of 1