กองแผนงาน

Planning Division, Office of the University, Chiang Mai University

กองแผนงานเป็นหน่วยบริหารยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

เข้าสู่เว็บไซต์

กองแผนงาน มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ แผนอัตรากำลังและแผนกายภาพ การติดตามและประเมินผล การจัดทำสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ 


โครงสร้างองค์กรและธรรมาภิบาล