กองแผนงาน

Planning Division, Office of the University, Chiang Mai University

SMART PLANNING Ready for transformation

เข้าสู่เว็บไซต์

Planning Online Application

ระบบให้บริการออนไลน์กองแผนงาน ประกอบด้วย ระบบจองห้องประชุม ระบบประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองของหน่วยงาน(PA) ระบบบริหารจัดการรหัสงบประมาณ ระบบกำหนดกรอบอัตราจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว เงินแผ่นดิน