ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

Postharvest Technology Innovation Center

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว บริการตรวจวิเคราะห์ และบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จัดฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆ ด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

เข้าสู่เว็บไซต์
ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

เบอร์โทรศัพท์ / แฟกซ์

โทรศัพท์ 053-944031
โทรสาร 053-944031 ต่อ 111

อีเมล

postharvest@cmu.ac.th

สื่อสังคม
เว็บไซต์ : http://postharvest.cmu.ac.th/