ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

Postharvest Technology Innovation Center

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว บริการตรวจวิเคราะห์ และบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จัดฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆ ด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

เข้าสู่เว็บไซต์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการดำเนินงานร่วมกันของ 4 คณะ คือ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัยได้ร่วมมือกันเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2534 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว สามารถแก้ปัญหาหลังการเก็บเกี่ยวของท้องถิ่นและประเทศชาติ โดยลดความเสียหายทั้งด้านปริมาณ คุณภาพ ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตผลเกษตร ระยะแรกที่ดำเนินงานวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวของแต่ละคณะได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณของแต่ละคณะ และได้รับความช่วยเหลืองานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก อาทิ IDRC (International Development Research Center), ACIAR (Australia Center for International Agricultural Research), AFHB (ASEAN Food Handling Bureau), ACPHP (ASEAN Crop Postharvest Programme) สภาวิจัยแห่งชาติ เป็นต้น โดยคณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดตั้งศูนย์วิจัยวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวขึ้น เพื่อรับผิดชอบงานด้านนี้