ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

Postharvest Technology Innovation Center

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว บริการตรวจวิเคราะห์ และบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จัดฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆ ด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

เข้าสู่เว็บไซต์