อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Science and Technology Park

สะพานแห่งคุณค่าเชื่อมระหว่างมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม ให้ก้าวข้าม "หุบเหวแห่งความท้าทาย (Valley of Challenge)"เพื่อสร้างนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

เข้าสู่เว็บไซต์

ผู้อำนวยการ

รองศาสตราจารย์ ดร. ปิติวัฒน์ วัฒนชัย

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

นางสาว เมลิน เชื้อมโนชาญ
รองผู้อำนวยการ
053942088 ต่อ 208
melin.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุริยะ ทองมุณี
รองผู้อำนวยการ
053-944156
suriyah.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ
รองผู้อำนวยการ
053-944-140 Ext 141
kasemsak.u@cmu.ac.th