อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Science and Technology Park

สะพานแห่งคุณค่าเชื่อมระหว่างมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม ให้ก้าวข้าม "หุบเหวแห่งความท้าทาย (Valley of Challenge)"เพื่อสร้างนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

เข้าสู่เว็บไซต์

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP)

ศูนย์ให้บริการที่มีความพร้อมด้านทรัพยากรทั้งบุคลากร โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้วยกลไกการให้บริการที่หลากหลาย
ในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในการทำงานร่วมกัน เพื่อผลักดันงานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์
ซึ่งครอบคลุมถึงการทำวิจัยร่วมกับภาคเอกชน การบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี การถ่ายทอดเทคโนโลยี การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์เทคโนโลยี การออกแบบนวัตกรรม
การให้บริการห้องปฏิบัติการและเครื่องมือปฏิบัติการ การให้บริการโรงงานต้นแบบเทคโนโลยี รวมทั้งการสร้างโอกาสทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆ

เกี่ยวกับเรา

               อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) เป็นองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีภารกิจหลักในการเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่าง
มหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม (University-Industry Linkage : UIL) เพื่อผลักดันให้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของนักวิจัย
อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญภายในมหาวิทยาลัยออกสู่เชิงพาณิชย์โดยเน้นความต้องการของภาคเอกชนเป็นหลักผ่านกลไกการให้บริการที่หลากหลาย ครอบคลุมถึงการทำวิจัย
ร่วมกับภาคเอกชน การบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (Teach Startups) การถ่ายทอดเทคโนโลยี การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์เทคโนโลยี การออกแบบนวัตกรรม การให้บริการห้อง
ปฏิบัติการและเครื่องมือปฏิบัติการ การให้บริการโรงงานต้นแบบเทคโนโลยี เป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำในระดับภูมิภาค สร้างฐานความรู้และนวัตกรรม
 โดยมีมหาวิทยาลัยเป็นฐานสำคัญในการขับเคลื่อน


ข่าวและผลงานเด่น

End of content

Now viewing : 1 of 3