สำนักบริการวิชาการ

University Academic Service Center

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้บริการทางด้านบริการวิชาการ วิจัยที่ปรึกษา บริการรับใช้สังคม และบริการห้องพัก ห้องประชุม

เข้าสู่เว็บไซต์

Green Nimman CMU Residence บริการห้องพักและห้องประชุม

Green Nimman CMU Residence ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก Thailand Convention & Exhibition Bureau (TCEB) ประจำปี 2560 

** มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม)

สอบถามรายละเอียดโทร 081-882 6411,053 -942881-4
Emal: uniserv@cmu.ac.th
Line: utz6842b

บริการวิชาการและวิจัยที่ปรึกษา

1.งานส่งเสริมการเรียนรู้
จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ลักษณะที่ไม่ประสาทปริญญา ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคคล องค์กรภาครัฐ-ภาคเอกชน ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยการดำเนินการจัดฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตร In-house Training และ หลักสูตร Public Training เน้นการบริการวิชาการ ที่แสวงหารายได้เพื่อการพึ่งพาตนเอง
2.การบริการวิจัยและที่ปรึกษา
ดำเนินการในรูปแบบการบริหารจัดการโครงการวิจัยและที่ปรึกษา การติดตามประเมินผล ให้บริการตามความต้องการของหน่วยงานต่างๆ โดยทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานเพื่อขอรับการสนับสนุนนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญเพื่อร่วมดำเนินโครงการวิจัยและที่ปรึกษา ติดตามประเมินผลให้กับหน่วยงาน
3.การบริการวิชาการรับใช้สังคม
เป็นงานบริการวิชาการที่สนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโครงการตามแนวพระราชดำริฯ รวมถึงโครงการพิเศษโครงการที่ให้บริการสังคมโดยไม่แสวงหากำไร