สำนักบริการวิชาการ

University Academic Service Center

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้บริการทางด้านบริการวิชาการ วิจัยที่ปรึกษา บริการรับใช้สังคม และบริการห้องพัก ห้องประชุม

เข้าสู่เว็บไซต์

ผู้อำนวยการ

รองศาสตราจารย์ ดร. เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พลภัทร เหมวรรณ
รองผู้อำนวยการ
943531
phonpat.h@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดุรยา สุขถมยา
รองผู้อำนวยการ
053-942138
duraya.s@cmu.ac.th