สำนักบริการวิชาการ

University Academic Service Center

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้บริการทางด้านบริการวิชาการ วิจัยที่ปรึกษา บริการรับใช้สังคม และบริการห้องพัก ห้องประชุม

เข้าสู่เว็บไซต์
ปรัชญา
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปรียบเสมือน
ประตูมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่จะให้บริการวิชาการและนำ
วิชาการออกสู่ชุมชนด้วยคุณภาพและบริการที่เป็นมาตรฐาน

ปณิธาน
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มุ่งมั่นพัฒนาการ
บริการวิชาการ ให้มีมาตรฐานบริการด้วยไมตรีจิตสร้างความ
ประทับใจและความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้รับบริการ


วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรชั้นนำด้านนวัตกรรมการบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

พันธกิจ
1. การบริการวิชาการแก่สังคม
2. เป็นหน่วยประสานงานด้านบริการวิชาการ
3. สนับสนุนด้านห้องพัก ห้องประชุม ในด้านการ
ให้บริการวิชาการ
4. บริหารจัดการแบบพึ่งพาตนเองได้

อัตลักษณ์
ผู้ให้บริการวิชาการด้วยจิตอาสาและรับผิดชอบต่อสังคม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม
2. เพื่อเป็นหน่วยประสานงานด้านบริการวิชาการ
3. เพื่อสนับสนุนด้านห้องพัก ห้องประชุม
ในด้านการให้บริการวิชาการ
4. เพื่อบริหารจัดการแบบพึ่งพาตนเองได้