ประกาศ มช. การยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากCOVID-19 ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สำหรับนักศึกษาทั่วไป และ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ สำหรับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ ๒ - ๖, นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔ - ๖, นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ ๖ และนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔ - ๖

25 มีนาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง การยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สำหรับนักศึกษาทั่วไป
และ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ สำหรับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ ๒ - ๖,
นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔ - ๖, นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ ๖
และนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔ - ๖
แกลลอรี่