มช. เพิ่มมาตรการด้านความสะอาดปลอดภัย ต้านภัย COVID-19

12 มีนาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการระบาดในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตระหนักถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของนักศึกษาและบุคลากร โดยคณะ ส่วนงานต่างๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการให้ความรู้ การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงเพิ่มการดูแลสุขอนามัยด้านสถานที่ อาทิ การเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดพื้นทางเดินเข้า-ออกอาคาร ลิฟต์ ห้องน้ำ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ตรวจเช็ดทำความสะอาดจุดสัมผัสสาธารณะด้วยสเปรย์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น ปุ่มกดลิฟต์ ราวบันได ที่จับหรือลูกบิดประตู มีการจัดจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ โดยเฉพาะจุดที่มีการเข้า-ออกอาคาร  หน้าลิฟต์  ห้องประชุม  ศูนย์อาหาร และบริเวณต่างๆ ภายในอาคาร เพิ่มความถี่ในการดูแลระบบเครื่องปรับอากาศเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น นอกจากนี้บางหน่วยงานได้ประสานงานกับเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อเข้าดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันเชื้อ COVID-19 ภายในอาคารเรียนอีกด้วย ตลอดจนเพิ่มการทำความสะอาดรถขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ขส.มช.) ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนให้บริการแกลลอรี่