ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบและเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ หลังจากได้รับวัคซีน mRNA

14 ตุลาคม 2564

คณะแพทยศาสตร์

อาการที่ควรเฝ้าระวังและรีบปรึกษาแพทย์

เจ็บหน้าอก
เหนื่อยง่าย
ใจสั่น
เป็นลม

พบได้บ่อยภายใน 1 สัปดาห์ ภายหลังฉีด 1 สัปดาห์ **ควรสังเกตอาการเป็นเวลา 1 เดือน
พบบ่อยมากขึ้นในเพศชาย อายุ 12-17 ปี
พบในเข็ม 2 มากกว่าเข็ม 1

การปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีน
-หลีกเลี่ยงการออกกําลังกายหักโหม และการแข่งขันกีฬาใน 1 สัปดาห์ หลังการได้รับวัคซีน mRNA
-สังเกตอาการผิดปกติข้างต้น ถ้ามีอาการผิดปกติควรรีบปรึกษาแพทย์

การวินิจฉัยเบื้องต้น
-การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
-การตรวจเลือดดูโปรตีนของกล้ามเนื้อหัวใจ

ผู้ป่วยส่วนมากอาการไม่รุนแรง และหายเป็นปกติ

การรักษาเป็นแบบประคับประคองตามอาการ ขึ้นกับการบีบตัวของหัวใจ

เพศชายในอายุกลุ่มเสี่ยง แนะนําให้ชะลอเข็ม 2 ไปก่อน จนกว่าจะมีคําแนะนําเพิ่มเติม

ที่มา : สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

#ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบและเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ #วัคซีนmRNA
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU #COVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ
แกลลอรี่