มช. เปิดสอบวัดความรู้และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักศึกษา

8 มิถุนายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบวัดความรู้และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงความรู้ความสามารถทางทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลประกอบด้วย
1. ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ
2.ความรู้ด้านการใช้งานโปรแกรมที่จำเป็นเช่น ไมโครซอฟต์ออฟฟิส
3.ความรู้ในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์
4.ความรู้ด้านความปลอดภัยในการงานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
5.ความรู้ด้านจริยธรรมทางสารสนเทศ

โดยนักศึกษาจะต้องทำการสอบ 2 วิชา
1. ข้อสอบมาตรฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เดินทางมาสอบที่ ITSC)
2.ข้อสอบมาตรฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลโดย IC3 (สอบออนไลน์) IC3 คือ ประกาศนียบัตรรับรองความรู้ ความสามารถ ในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

นักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ข้อสอบมาตรฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลโดย IC3 (สอบออนไลน์) จะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 80% ของทุกวิชา นักศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองความรู้ ความสามารถ ในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
• สามารถสมัครและลงทะเบียนเลือกวันสอบได้ที่ https://cmu.to/NK3VQ
• ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 29 มิถุนายน 2563
• หลังจากลงทะเบียนแล้วในวันที่ 1 กรกฎาคม จะมีการชี้แจงแนวทางการสอบ ผ่านทาง ZOOM meeting ซึ่งจะส่งลิงค์การเข้าฟังการชี้แจงไปทางอีเมล์ที่ลงทะเบียนสอบไว้

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://tlic.cmu.ac.th/digitalliteracy/
แกลลอรี่