แจ้งการเปลี่ยนแปลงช่องทางการขอหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

16 มกราคม 2567

สำนักทะเบียนและประมวลผล

ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงช่องทางการขอหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากวิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ (บัณฑิตวิทยาลัย) เป็น สำนักทะเบียนและประมวลผล

นักศึกษาสามารถขอหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษาทั้งรูปแบบกระดาษและ digital document ได้แล้วที่ RCS สำนักทะเบียนฯ หรือขอผ่านระบบออนไลน์ที่ https://www.reg.cmu.ac.th/web/reg-document

*ใช้เวลาจัดทำเอกสาร 1 วันทำการ ทั้งรูปแบบกระดาษและ digital document


แกลลอรี่