“เพราะเราห่วงใยความปลอดภัยของทุกท่าน : Dent CMU กับภารกิจ Big Cleaning Day ในสถานการณ์โควิด19 ”

16 เมษายน 2564

คณะทันตแพทยศาสตร์

“เพราะเราห่วงใยความปลอดภัยของทุกท่าน : Dent CMU กับภารกิจ Big Cleaning Day ในสถานการณ์โควิด19 ”

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ในจังหวัดเชียงใหม่ ในรอบนี้ถือว่ารุนแรงกว่าครั้งที่ผ่านมา เห็นได้จากผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นและขยายวงกว้างอย่างรวดเร็ว นอกเหนือจากการให้ความสำคัญและการคัดกรองผู้รับบริการทางทันตกรรมอย่างเข้มข้นทุกรายแล้ว คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นและห่วงใยความปลอดภัยต่อผู้มารับการรักษาทางทันตกรรม นักศึกษา และบุคลากร จึงได้ร่วมกันทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ ตามสถานที่ต่างๆ ในบริเวณคณะ อาทิเช่น คลินิก ห้องทำงาน โรงอาหาร รวมถึงการจัดสถานที่ให้เว้นระยะห่ า ง ” Social Distancing” เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564
แกลลอรี่