ประกาศ แนวทางการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อย่างเข้มงวด

23 เมษายน 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง แนวทางการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อย่างเข้มงวด
แกลลอรี่