วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

21 พฤษภาคม 2564

คณะแพทยศาสตร์

วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประชาชนทุกท่าน ควรรับการฉีดวัคซีนโควิด-19
เพื่อร่วมกันทำให้ประเทศไทยเกิดภูมิคุ้มกันหมู่เพียงพอ ที่จะหยุดยั้งการระบาดของโควิด-19 ได้อย่างยั่งยืน
ที่มา : ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU #COVID19 #วัคซีน
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ
แกลลอรี่