ปรับกำหนดเวลา เปิด-ปิด ประตูทางเข้า-ออก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน เป็นต้นไป

23 กันยายน 2564

ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศปรับกำหนดเวลา เปิด-ปิด ประตูทางเข้า-ออกมหาวิทยาลัย
โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
หมายเหตุ : ประตูโรงพยาบาลสัตว์เล็ก ปรับเป็นเส้นทาง เดินรถทางเดียว
ขาเข้ามหาวิทยาลัยเท่านั้น สามารถดูแผนที่การเดินรถได้ในคอมเมนต์ใต้โพสต์
แกลลอรี่