มช. ทุ่มงบ 465 ล้านบาท ช่วยเหลือนักศึกษา บรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ COVID-19

1 กรกฎาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

     ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งการดำรงชีวิต ความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพของประชาชนคนไทยในวงกว้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตระหนักดีถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาและผู้ปกครอง ด้วยความห่วงใยทีมบริหารมหาวิทยาลัย คณบดี และหัวหน้าส่วนงาน จึงได้ร่วมกันหารือกำหนดแนวทางช่วยเหลือนักศึกษา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างทั่วถึง ผ่านการดำเนินการต่างๆ รวมมูลค่าการช่วยเหลือกว่า 465,000,000 บาท (สี่ร้อยหกสิบห้าล้านบาท)

      ในการช่วยเหลือนักศึกษานั้น มหาวิทยาลัยได้ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ทุกหลักสูตร ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งลดค่าบำรุงหอพัก ร้อยละ 10 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วงเงินประมาณ 140,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านบาท)

      นอกจากนี้ ยังได้จัดหาทุนการศึกษา ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ วงเงินประมาณ 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) โดยนักศึกษาสามารถติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ งานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ กองพัฒนานักศึกษา และคณะที่นักศึกษาสังกัด พร้อมทั้งได้จัดงบประมาณสำหรับกองทุนช่วยเหลือบรรเทาแก่นักศึกษา เพื่อเป็นทุนทำงาน และเป็นเงินยืม ในวงเงิน 209,000,000 บาท (สองร้อยเก้าล้านบาท) ตลอดจนช่วยผ่อนผันระยะเวลา/เลื่อนการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่กู้กยศ. และนักศึกษาที่มีความจำเป็นอื่นๆ

     ด้านการสนับสนุนการศึกษา การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพเป็นเรื่องสำคัญที่มหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่องแม้ในยามสถานการณ์ COVID-19 โดยมหาวิทยาลัยได้แจกซิมโทรศัพท์ฟรีให้แก่นักศึกษาทุกคนใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาแบบออนไลน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จำนวน 40,000 ซิม วงเงิน 16,000,000 บาท (สิบหกล้านบาท) พร้อมกันนี้ ได้จัดเตรียมคอมพิวเตอร์แบบพกพาให้นักศึกษาที่ขาดแคลนอุปกรณ์สามารถยืมใช้เพื่อการเรียนได้ จำนวน 950 เครื่อง รวมถึง มีการเตรียมอุปกรณ์ EZ Studio ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือและโปรแกรมที่มหาวิทยาลัยได้รวบรวมมาเพื่อให้อาจารย์สามารถสร้างสื่อ Online ด้วยตัวเองได้ พร้อมกับลิขสิทธิ์โปรแกรม Zoom สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์อีกด้วย

     อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กล่าวในตอนท้ายว่า “ขอให้เชื่อมั่นว่ามหาวิทยาลัยจะดูแลนักศึกษาทุกคนให้ก้าวข้ามสถานการณ์ COVID-19 เพื่อเป็นกำลังสำคัญของครอบครัว สังคม รวมทั้งประเทศชาติต่อไป และขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน”

 
แกลลอรี่