ความเสี่ยงและข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันโควิด -19 ภาษาเมียนมาร์ โดย นักศึกษาพยาบาล มช. (หลักสูตรนานาชาติ)

12 มกราคม 2564

คณะพยาบาลศาสตร์


COVID-19 Risks and Prevention in Pwo Language presented by Nursing Student (International Program)


With concern from Faculty of Nursing, Chiang Mai University


แกลลอรี่