ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1)

9 กุมภาพันธ์ 2564

กองวิเทศสัมพันธ์

ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ประกาศรับสมัครทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Presidential Scholarship) เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัยที่มีศักยภาพและความสามารถสูงได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาและทำวิจัย ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ที่ให้ความสำคัญด้านการศึกษาและการผลิตบัณฑิตในทุกระดับเพื่อสร้างความเป็นเลิศ ตอบสนองนโยบายการพัฒนาประเทศและยุทธศาสตร์เชิงรุกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายระยะยาวและบรรลุวิสัยทัศน์การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ รับผิดชอบต่อสังคม และสร้างการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกผู้รับทุน CMU Presidential Scholarship ได้พิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์รับทุนในปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1) เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนดังกล่าว จำนวน 34 คน ตามรายชื่อในประกาศดังแนบ

ทั้งนี้ ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้ให้ติดต่อคณะต้นสังกัดเพื่อยืนยันการรับทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 และให้เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

(ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-scholarship_detail.php?info_id=1961

แกลลอรี่