งานเฉลิมฉลอง 55 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “มช. 55 ปี สร้างคนดีให้แผ่นดิน”

17 ธันวาคม 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภูมิภาค จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐ และเจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือเพื่อให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ได้เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2507 และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2508 นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดให้ วันที่ 24 มกราคมของทุกปี เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนา ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่จึงกำหนดให้มีการจัดงานเฉลิมฉลอง 55 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้หัวข้อ “มช. 55 ปี สร้างคนดีให้แผ่นดิน” ในวันที่ 31 มกราคม 2563 โดยได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง รวมใจจากประชาคม มช. ทุกภาคส่วนเพื่อการเฉลิมฉลองในวาระสำคัญครั้งนี้

ภาคเช้า : งานเฉลิมฉลอง 55 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวลา 08.00 – 11.30 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะมีการกล่าวต้อนรับและเปิดงาน โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวแสดงความยินดี โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนอาคันตุกะรับเชิญจากต่างประเทศ นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมีการปาฐกถาพิเศษ “55 ปี ก้าวสู่วิถี มช.” โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การแสดงเฉลิมฉลอง 55 ปี มช.
ในภาคเช้าเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อประชาคม มช. ทุกระดับ ประกอบด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อดีตผู้บริหารและบุคลากร มช. ผู้มีอุปการะคุณแก่ มช. ตลอดจนผู้บริหารและผู้แทนมหาวิทยาลัยคู่มิตรจากต่างประเทศ จำนวนประมาณ 1,300 คน

ภาคบ่าย : การเสวนาวิชาการนานาชาติ (International Dialogue) เรื่อง “SDGs and the Role of Universities” เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศและนานาชาติ เพื่อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนความเห็นและแนวทางที่จะนำไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs - Sustainable Development Goals) ซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ

.
เวลา 13.00 - 13.45 น. ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “BCG Economy for Sustainable Development” โดย Prof. Supachai Patomnakul


เวลา 13.45 - 15.30 น. การอภิปรายจากผู้ทรงคุณวุฒิ หัวข้อ “SDGs and the Role of Universities” โดย


- Prof. Rakesh Bhatnagar, Vice-Chancellor: Banarus Hindu University
- Datuk Dr. Abdul Rahim Hashim, Vice-Chancellor: University of Malaya
- Prof. Dr. Zhao Yufao, Vice President: Jiangsu University
- Prof. Dr. Masaaki Tokuda, MD., Vice President: Kagawa University
- Prof. Victor Shim, Associate Vice President: National University of Singapore


ดำเนินรายการโดย Asst. Prof. Ora-orn Poocharoen Director, School of Public Policy, CMU


QR Code ลงทะเบียนสำหรับบุคลากร


สีม่วง QR Code ลงทะเบียนสำหรับนักศึกษา

สำหรับผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ได้ที่ QR Code ข้างต้น

นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการและบทความวิชาการรับใช้สังคมจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (PODD Centre) ศูนย์วิชาการหมอกควันภาคเหนือ Chiang Mai:City of Craft and Folk Artsและ เชียงใหม่ เมืองมรดกโลก” ศูนย์แก้ไขความพิการบริเวณใบหน้าและศรีษะ โครงการ“ยุทธศาสตร์และความสำเร็จในการต่อสู้ภัยสุขภาพ จากแมงกะพรุนที่ทำให้ตายได้ในประเทศไทย เส้นทางต่อสู้ ปี พ.ศ. 2551 ถึง2562” ศูนย์วิจัยพหุวิทยาการเกี่ยวกับเหมี้ยง โครงการ “ตุ๊กตาวิเศษเครื่องมือประกอบการสอบถามผู้เกี่ยวข้องในคดีทารุณกรรมทางเพศ” โครงการการปฏิรูปการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ในเขตพื้นที่สูงทั้งระบบเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนด้วยพหุวิทยาการ” โครงการปลูกป่าเศรษฐกิจพิชิตหมอกควันที่ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยชุมชนกาแฟอมก๋อย โครงการYoung Smart Farmer


ภาคค่ำ : จัดกิจกรรม 2 งานคือ 1) งานเลี้ยงรับรองอาคันตุกะรับเชิญจากต่างประเทศ เวลา 16.30 – 18.30 น. ณ ศาลาธรรม สำหรับผู้บริหารและผู้แทนมหาวิทยาลัยคู่มิตรจากต่างประเทศซึ่งเป็นอาคันตุกะต่างประเทศรับเชิญที่มาร่วมงานจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ 16 แห่งทั่วโลก และ 2) งานคืนสู่เหย้า “55 ปี ชาว มช.” เวลา 17.00 - 21.30 น. ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดโดยสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ร่วมงานประกอบด้วย นักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบันทุกรุ่น ทุกรหัส และบุคลากร มช. เริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 17.00 น. โดยนักศึกษาเก่าทุกรุ่นทุกรหัสจะร่วมกันสักการะศาลพระภูมิ มช. หลังจากนั้น ณ บริเวณลานสังคีต จะเป็นการชม ชิม ช้อป และสนุกสนานกับ Alumni Walking Street โดยมีซุ้มอาหารจากสมาคม/ ชมรมนักศึกษาเก่ามากกว่า 30 ซุ้ม กิจกรรม Meet and Greet กับนักศึกษาเก่าที่มีชื่อเสียง การแสดง “วิจิตรแห่งหิมพานต์” ละครเพลง “ขวัญข้ากลับมา มช” และการบรรเลงดนตรีโดย CMU Alumni Band and Orchestra ตลอดงาน

ติดตามรายละเอียดการจัดงานเฉลิมฉลอง 55 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ที่ www.cmu.ac.th

แกลลอรี่