ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแก้ไขแบบคำร้องขอรับการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนฯ

20 พฤษภาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง การแก้ไขแบบคำร้องขอรับการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 และภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

1. การขอสละสิทธิ์การขอรับการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนฯ ทาง https://bit.ly/2zOXgkC

2. การขอรับการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนฯ เพิ่มเติม ประเภท การผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (ขยายเวลาการชำระ) การผ่อนผันการชำระค่าบำรุงหอพักในมหาวิทยาลัย (ขยายเวลา การชำระ) การยืมเงินยืมฉุกเฉินค่าครองชีพ และ การยืมเงินยืมฉุกเฉินค่าเช่าหอพักนอกมหาวิทยาลัย เฉพาะภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ทาง https://bit.ly/3bPKXC8

แกลลอรี่