วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ดำเนินการภายใต้มาตรการ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค covid 19

16 เมษายน 2564

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค covid 19 โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรเป็นสำคัญ  โดยคณะจัดให้มีการล้างเครื่องปรับอากาศ และทำความสะอาดอุปกรณ์การเรียนการสอนด้วยการเช็ดอุปกรณ์ด้วยแอลกอฮอล์และทำความสะอาดพื้นที่ทั้งหมดทั้งอาคารเรียนตึกเดิมและอาคารศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ (ตึกใหม่) และมีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อซ้ำอีกรอบโดยบุคลากรของกองควบคุมโรคเทศบาลนครเชียงใหม่ ขอร่วมส่งกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ทุกท่าน
แกลลอรี่