ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการพิจารณาการช่วยเหลือบรรเทาฯ ประเภทการผ่อนผัน เงินยืม

15 พฤษภาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง ผลการพิจารณาการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประเภท การผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (ขยายเวลาการชำระ)
การผ่อนผันการชำระค่าบำรุงหอพักในมหาวิทยาลัย (ขยายเวลาการชำระ)
การยืมเงินยืมฉุกเฉินค่าครองชีพ และ การยืมเงินยืมฉุกเฉินค่าเช่าหอพักนอกมหาวิทยาลัย
ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 และ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปีที่ขอรับการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 และภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนช่วยเหลือบรรเทา แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติหรือสาธารณภัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ได้ให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่สมควรได้รับการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประเภท การผ่อนผันการชำระ ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ขยายเวลาการชำระ) การผ่อนผันการชำระค่าบำรุงหอพักในมหาวิทยาลัย (ขยายเวลาการชำระ) การยืมเงินยืมฉุกเฉินค่าครองชีพ และ การยืมเงินยืมฉุกเฉินค่าเช่าหอพักนอกมหาวิทยาลัย ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 และ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยเป็นการอนุมัติเฉพาะ นักศึกษาที่ลงทะเบียนสำเร็จตามประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 สำหรับ ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 หรือ ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ดังนั้นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สมควรได้รับการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ดังต่อไปนี้ ตามเอกสารที่ได้แนบมาด้านล่าง

แกลลอรี่