คำถามและคำตอบการให้บริการในช่วงห้องสมุดปิดพื้นที่บริการ

7 เมษายน 2563

สำนักหอสมุด

              สำนักหอสมุดรวบรวมคำถามและคำตอบเรื่องการให้บริการในช่วงห้องสมุดปิดพื้นที่ให้บริการ จากมาตรการและแนวปฏิบัติการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อ่านรายละเอียด


แกลลอรี่