ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564

21 กันยายน 2564

สำนักทะเบียนและประมวลผล

ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ย. - 1 ต.ค. 2564
สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเพิ่ม

เลือกช่องทางชำระเงินได้ 3 วิธี คือ
1. QR Payment - พิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้หลังจากทำรายการสมบูรณ์แล้ว ชำระได้ถึงวันที่ 1 ต.ค. 2564 เวลา 22.59 น. (ไม่มีค่าธรรมเนียม)
*หน่วยราชการสามารถใช้ใบเสร็จรับเงินที่ใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์จากผู้รับเงิน เป็นหลักฐานเบิกจ่ายได้ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง เลขที่ กค 0422.3/ว130

2. Bill Payment (มชท.50) - พิมพ์ มชท.50 ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารทุกสาขาทั่วประเทศ (ธ.กรุงเทพ กรุงไทย ไทยพาณิชย์ ออมสิน) (มีค่าธรรมเนียม)
*หน่วยราชการสามารถใช้ใบเสร็จรับเงินที่ธนาคารเป็นผู้เซ็นรับเงิน พร้อมประทับตราธนาคาร เป็นหลักฐานเบิกจ่ายได้ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง เลขที่ กค 0530.2/ว21783

3. บัตรเครดิต (มีค่าธรรมเนียม)
- ผ่านระบบออนไลน์ พิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้หลังจากทำรายการสมบูรณ์แล้ว ชำระได้ถึงวันที่ 1 ต.ค. 2564 เวลา 22.59 น.
- พิมพ์ มชท.50 ชำระที่กองคลัง อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 (ด้านหลังกองพัฒนานักศึกษา) ในวันเวลาทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

คลิกชำระเงินได้ที่ https://cmu.to/payment164

**ผู้ปกครอง เข้าระบบเพื่อชำระเงินแบบ Bill Payment (มชท.50) QR Payment และบัตรเครดิตได้ที่
https://www1.reg.cmu.ac.th/scbqr/login.php

ดาวน์โหลดเอกสารการเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษา
http://finance.oop.cmu.ac.th/?q=tuition_fee_announcement

แกลลอรี่