ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การชำระคืนเงินกองทุนช่วยเหลือบรรเทาฯ COVID-19

13 มกราคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้มีประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การชำระคืนเงินกองทุนช่วยเหลือบรรเทาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติหรือสาธารณภัย พ.ศ. 2563

นักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ สามารถดูหลักเกณฑ์ และวิธีการชำระเงินกองทุนช่วยเหลือฯ COVID-19 ได้ที่ https://scholarship.mis.cmu.ac.th/

In response to enquiries regarding the financial support available to students from Chiang Mai University’s Relief Fund: This fund announced in 2019 that it offers financial support to students affected by disaster or public hazard, and aims to financially help students by allowing them to delay their tuition and/or dormitory fee payment as well as offer them an emergency loan for living allowances or for off campus dormitory fees.

Attached to this announcement are the loan repayment obligations as set by Fund’s Board of committee. (Reimbursement of Relief Fund : https://scholarship.mis.cmu.ac.th/)

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ ได้ที่  “หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะที่นักศึกษาสังกัด”
หากปัญหาเกี่ยวกับระบบคืนเงินกองทุนฯ ติดต่อ โทร. 0-5394-3836
แกลลอรี่