ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การให้บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานตามปกติ

30 พฤษภาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง การให้บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานตามปกติ
แกลลอรี่