มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดภาคการศึกษา 1/2563 วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563

21 เมษายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดภาคการศึกษา 1/2563  ในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563

แกลลอรี่