มช. เดินหน้าโครงการหอพักปลอดฝุ่นให้นักศึกษา สร้างอากาศสะอาด รับมือ PM 2.5

29 มีนาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

PM 2.5 ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่พร้อมมาเยือนหลังการสิ้นสุดลงของฤดูหนาวและเดินทางเข้าสู่ฤดูร้อน ด้วยค่าฝุ่นที่กำลังก่อตัวเป็นมลพิษ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศและสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดเชียงใหม่ที่มีค่าPM 2.5 สูงกว่าค่ามาตรฐาน ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในฐานะ ศูนย์กลางสนับสนุนทางวิชาการและเชื่อมโยงทุกภาคส่วนในการร่วมแก้ไขปัญหาหมอกควัน ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงเท่านั้นทางมหาวิทยาลัยคำนึงถึงสุขภาพของนักศึกษาซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปีและต้องเข้าพักอยู่ในหอพักมหาวิทยาลัย จึงเดินหน้าโครงการสร้างอากาศสะอาด (Clean air) สำหรับห้องพักนักศึกษาในหอพักนักศึกษา จำนวน 9 หอพัก ไม่น้อยกว่า 1,400 ห้อง เพื่อสร้างห้องปลอดฝุ่นให้พื้นที่ปลอดภัย หรือ Safety Zone เพื่อลมหายใจไร้ฝุ่นควัน

นวัตกรรมสร้างอากาศสะอาด (Clean air) สำหรับห้องพักนักศึกษาในหอพักนักศึกษา โดยทีมนักวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ออกแบบห้องปลอดฝุ่นด้วยหลักการเติมอากาศสะอาดเข้าไปในห้องด้วยพัดลมที่มีเครื่องกรองอากาศผ่านทางท่อเข้าไปในห้องพัก และปิดช่องเปิดขนาดใหญ่ด้วยการติดตั้งมุ้งหรือผ้าม่านกันฝุ่นบริเวณหน้าต่างหรือบานเกร็ดภายใน เป็นการควบคุมระดับของสิ่งปนเปื้อนในอากาศ เช่น เชื้อโรค ฝุ่นละออง ไอสารเคมี ก๊าซ ควัน ฯลฯ ป้องกันการเกิดผลกระทบด้านสุขภาพ ลดการสะสมสิ่งปนเปื้อนในอวัยวะต่างๆ ซึ่งจะนำมาซึ่งความเจ็บป่วยของนักศึกษาในหอพัก นอกจากนี้ยังช่วยลดความร้อน ตลอดจนควบคุมปัญหาเรื่องกลิ่น ความชื้น และคุณภาพอากาศในห้องพักนักศึกษาได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ เป็นการสร้างความมั่นใจให้นักศึกษาที่ใช้ชีวิตในหอพักว่าจะได้รับอากาศที่บริสุทธิ์

ด้วยความสำคัญของอากาศสะอาดที่เป็นความต้องการพื้นฐานของสุขภาพ ทำให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความห่วงใยในสุขภาพของนักศึกษา การดำเนินโครงการหอพักปลอดฝุ่น จึงเป็นวิธีการป้องกันเพื่อควบคุมระดับ PM 2.5 ในบรรยากาศทั่วไปของห้องพักในหอพักนักศึกษา ให้อยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐานของประเทศไทย และได้ขยายผลสู่ชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาล ที่เป็นพื้นที่เสี่ยง รวมถึงสามารถถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้ให้กับหอพักภายนอกหรือหอพักเอกชนหากต้องการนำไปปรับใช้ได้ เพื่อหวังให้ทุกพื้นที่เป็นสถานที่ปลอดฝุ่นต่อไป
แกลลอรี่