คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Faculty of Architecture

เป็นองค์กรชั้นนำแห่งการศึกษาสถาปัตยกรรม ที่เน้นการประยุกต์ภูมิปัญญาล้านนากับนวัตกรรมสร้างสรรค์ที่ก้าวหน้า ในพลวัตความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็ว

เข้าสู่เว็บไซต์

คุณ ธนพร พันธุ์นรา

รหัสนักศึกษา 501710023 นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีมาก ประจำปี 2554

คุณ อธิพงศ์ ทองคำ

รหัสนักศึกษา 551710073 นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2559

คุณ เอกภาพ ดวงแก้ว

รหัสนักศึกษา 4417035 สถาปนิกรุ่นใหม่ ที่ได้รับรางวัลมากมายในทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

คุณ อินทนนท์ สุกกรี

รหัสนักศึกษา 491710068 นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีมาก ประจำปี 2553