คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Faculty of Architecture

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สถาปัตยกรรมที่มุ่งเน้นการประยุกต์ภูมิปัญญาล้านนา กับนวัตกรรมสร้างสรรค์ที่ก้าวหน้าในพลวัตความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็ว

เข้าสู่เว็บไซต์

คุณ ธนพร พันธุ์นรา

รหัสนักศึกษา 501710023 นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีมาก ประจำปี 2554
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2019

คุณ อธิพงศ์ ทองคำ

รหัสนักศึกษา 551710073 นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2559
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2019

คุณ เอกภาพ ดวงแก้ว

รหัสนักศึกษา 4417035 สถาปนิกรุ่นใหม่ ที่ได้รับรางวัลมากมายในทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2019

คุณ อินทนนท์ สุกกรี

รหัสนักศึกษา 491710068 นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีมาก ประจำปี 2553
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2019