คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Faculty of Architecture

เป็นองค์กรชั้นนำแห่งการศึกษาสถาปัตยกรรม ที่เน้นการประยุกต์ภูมิปัญญาล้านนากับนวัตกรรมสร้างสรรค์ที่ก้าวหน้า ในพลวัตความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็ว

เข้าสู่เว็บไซต์
ที่อยู่

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

เบอร์โทรศัพท์ / แฟกซ์

โทรศัพท์ : 053-942806
โทรสาร : 053-221448

อีเมล

architecture@cmu.ac.th

สื่อสังคม
เว็บไซต์ : http://www.arc.cmu.ac.th/?lang=th