คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Faculty of Architecture

เป็นองค์กรชั้นนำแห่งการศึกษาสถาปัตยกรรม ที่เน้นการประยุกต์ภูมิปัญญาล้านนากับนวัตกรรมสร้างสรรค์ที่ก้าวหน้า ในพลวัตความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็ว

เข้าสู่เว็บไซต์
ขออภัยไม่มีหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับนี้