วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

College of Marine Studies and Management

มุ่งสู่การเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยทางทะเลชั้นนำระดับสากล

เข้าสู่เว็บไซต์

คณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร. สุธี วังเตือย

คณบดี
053-948259

รองคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ญาศินี จักรพันธุ์
รองคณบดี
yasinee.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุทุมพร สุระยศ
รองคณบดี
034870708
utoomporn.su@cmu.ac.th