วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

College of Marine Studies and Management

มุ่งสู่การเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยทางทะเลชั้นนำระดับสากล

เข้าสู่เว็บไซต์

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุธี วังเตือย

คณบดี
053-948259

รองคณบดี

อาจารย์ ดร. ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์
รองคณบดี
053-942222
pairach.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วชิระ จิระรัตนรังษี
รองคณบดี
053-948-307
wachira.j@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรัทยา ชินกรรม
รองคณบดี
053-942217
warattaya.ch@cmu.ac.th