วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

College of Marine Studies and Management

มุ่งสู่การเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยทางทะเลชั้นนำระดับสากล

เข้าสู่เว็บไซต์
ประวัติความเป็นมา
                              มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปยังพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยได้เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ (Ex-MBA) ตามความต้องการของท้องถิ่น ตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา ต่อมาได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณแม่เง็กเน้ย และครอบครัวศิริชัยเอกวัฒน์ มอบที่ดินในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 5 ไร่ 4/10 ตารางวา เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2553 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้นหลังแรก โดยมีพิธีเปิดศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2554 พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณ อัตรากำลัง รวมทั้งการพัฒนาทางกายภาพห้องปฏิบัติการพื้นฐานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีการดำเนินการและกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านฝึกอบรมและการจัดกิจกรรมต่างๆ และด้านการบริการวิชาการ เป็นต้น
ต่อมาในปี 2557 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีแนวทางการพัฒนาศูนย์การศึกษาสมุทรสาคร ให้สามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืน จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้ง “คณะกรรมการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร” โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายบริการ พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ เป็นประธานกรรมการ และผู้จัดการโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “สมุทรสาคร” จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมเป็นกรรมการ และมี ดร.วิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ เป็นที่ปรึกษา ซึ่งบทบาทของคณะกรรมการดังกล่าวทำหน้าที่กำกับและสนับสนุนการดำเนินการด้านต่างๆ และส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
                              ในเวลาต่อมาเพื่อให้การพัฒนาของศูนย์มีความต่อเนื่องสามารถดำเนินการได้ด้วยความยั่งยืน ปี 2559 มหาวิทยาลัยจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้ง “คณะกรรมการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ วิทยาลัยการจัดการและการศึกษาทางทะเล จังหวัดสมุทรสาคร” โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายบริการ พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ เป็นประธานกรรมการ เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล ซึ่งคณะกรรมการได้มีการปรึกษาหารือร่วมกันเห็นว่าเพื่อให้การบริหารของศูนย์การศึกษา “สมุทรสาคร” เกิดสัมฤทธิผลตามยุทธศาสตร์และแนวนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย เห็นสมควรให้มีการพัฒนาเป็น “โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร” โดยประธานคณะกรรมการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยฯ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข ได้นำเสนอความพร้อมของการจัดตั้งวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงมีมติอนุมัติโครงการจัดตั้งฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560
                              ต่อมาได้รับการอนุมัติจัดตั้งส่วนงาน “วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล” ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2560 และมีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 114 ง ลงวันที่ 25 เมษายน 2560 จากนั้นมหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงาน ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560

หลักสูตรและบริการ

  • วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งเน้นการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา และ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ซึ่งสามารถเก็บสะสมรวมรวมเพื่อศึกษาต่อแบบบัณฑิตศึกษาได้ (Credit bank) โดยมีหลักสูตรตามแผนดังนี้
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสหวิทยาการจัดการ (หลักสูตรสหสาขาวิชา) : เป็นหลักสูตรที่บริหารจัดการโดยบัณฑิตวิทยาลัย โดย วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเลเป็นผู้รับผิดชอบในแขนงวิชาการจัดการพาณิชย์นาวีและการค้าระหว่างประเทศ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ค่านิยม (Vision | Missions | Value)  

เป็นสถานบันที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและพื้นที่ใกล้เคียง”

ผลลัพธ์หลัก (Key Results): 

  • ด้านการศึกษา: สามารถเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตและการศึกษารูปแบบใหม่ด้านนวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพและการจัดการโลจิสติกส์และการขนส่งทางทะเล 
  • ด้านวิจัย: ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและพื้นที่ใกล้เคียง

พันธกิจ : Missions 

  • การจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษาและการศึกษารูปแบบใหม่ด้านการศึกษาและการจัดการทางทะเล โดยมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่
  • ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่
  • บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการศึกษาและการจัดการทางทะเล เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนในพื้นที่
  • ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน

“การจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษาและการศึกษารูปแบบใหม่ด้านการศึกษาและการจัดการทางทะเล โดยมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ ให้บริการวิชาการ ด้านการศึกษาและการจัดการทางทะเล ตามความต้องการของพื้นที่ และส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน”

ค่านิยม : Value

ณ Maritime CMU เรามีพลังในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
โดยมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน พร้อมกับสร้างเครือข่าย เพื่อก้าวสู่สังคมแห่งความอย่างยั่งยืน
(Omnipotent)มีพลังในการ
(Creation) สร้างสรรค์
(Excellence) เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
(Agility )โดยมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
(Networking) สร้างเครือข่าย
(Sustainable society) เพื่อสังคมแห่งความยั่งยืน


ข่าวและผลงานเด่น

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

Read more..

กิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

Read more..

ประชาสัมพันธ์ทุน Destination Australia
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

Read more..

ประชาสัมพันธ์ทุน ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS)
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

Read more..

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน TUFS Fall Exchange Program 2024
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

Read more..

ประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาต่อออสเตรีย
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

Read more..

ประชาสัมพันธ์ทุน Fulbright U.S. – ASEAN Visiting Scholar Program
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

Read more..

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Tokyo University of Foreign Studies Spring 2024
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

Read more..

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน ทุน Emst Mach-Grant – ASIA-UNINET 2024/25
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

Read more..

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน National Dong Hwa University
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

Read more..

พิธีมอบรางวัล CMU-ITA Award 2023
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

Read more..

วันทะเลโลก หรือวันมหาสมุทรโลก (World Ocean Day)
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

Read more..

เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ Seoul Food Tech Startup Center, Korea
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

Read more..

ศึกษาดูงาน ณ ห้องปฏิบัติการ College of Biomedical Science, Kangwon National University
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

Read more..

ประชาสัมพันธ์ทุน American Chamber of Commerce in Thailand Foundation (ATF) Scholarship Program
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

Read more..

โครงการ Maritime Cleaning Day ปีงบประมาณ 2566
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

Read more..

ประชาสัมพันธ์ทุน Australia
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

Read more..

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Franco-Thai Scholarship Program 2023
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

Read more..

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน ทุน MEXT Scholarship PBL-AI Program
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

Read more..

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Spring Semester 2023
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

Read more..

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Spring Semester 2023
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

Read more..

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Spring Semester 2023
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

Read more..

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Spring Semester 2023
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

Read more..

ร่วมลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

Read more..

ผลการปฏิบัติงานของคณบดี (รอบ 3 ปี)
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

Read more..

เล่มผลงาน รอบ 1 ปี 6 -ว.ทะเล
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

Read more..

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Taiwan ICDF Scholarship ประจำปี 2565
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

Read more..

โครงการ Big Cleaning Day and Green Universityt ประจำปีงบประมาณ 2565
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

Read more..

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

Read more..

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Toyo University Fall 2022
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

Read more..

ทุน S&SE ASIAN UN Ambassador Scholarship Program 2022
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

Read more..

AMFUF2021 PROGRAM
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

Read more..

General Principles of Food Hygiene (GHPs&HACCP) and GMP (FDA Thailand 420)/ FSSC version 5.1
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

Read more..

สีประจำวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

Read more..

“ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม”
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

Read more..

เตรียมพร้อมการให้กู้ยืม 4 ลักษณะ ปีการศึกษา 2564
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

Read more..

Maritime Studies and Marine Innovation (MSMI) – Towards a Sustainable Ocean
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

Read more..

ผลการปฏิบัติงานของคณบดี (รอบ 1 ปี 6 เดือน)
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

Read more..

ประกาศ work from home
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

Read more..

เสริมองค์ความรู้ สู้ภัยพิษแมงกะพรุน
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

Read more..

กำหนดการ MSMI2020
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

Read more..

ตารางสอบปลายภาค
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

Read more..

The 1st International Conference on “Maritime Studies and Marine Innovation (MSMI) 2020- Towards a Sustainable Ocean”.
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

Read more..

อบรมหลักสูตร “GMP/HACCP ตามมาตรฐาน CODEX
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

Read more..

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

End of content