วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

College of Marine Studies and Management

มุ่งสู่การเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยทางทะเลชั้นนำระดับสากล

เข้าสู่เว็บไซต์

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุทุมพร สุระยศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
034870708
utoomporn.su@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ชลาลัย ใจแสน
อาจารย์
034-870708-9
chalalai.jai@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรานิษฐ์ กลิ่นมาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
034870708
phatthranit.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมลพรรณ แก้วประจุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
034870708
pimonpan.k@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. MEENA MADHAVAN
อาจารย์
043870780
meena.m@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ญาศินี จักรพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
yasinee.c@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. วิรัชญา จันพายเพ็ชร
อาจารย์
034870708
wirachchaya.c@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร.ว่าที่ร้อยตรี ธนพงค์ ไชยชนะ
อาจารย์
034-870-708-9
thanapong.c@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. สุธี วังเตือย
รองศาสตราจารย์
053-948259
sutee.w@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. MOHAMMED ALI SHARAFUDDIN
อาจารย์
034-870708
mohammedali.s@cmu.ac.th