คณะการสื่อสารมวลชน

Faculty of Mass Communication

หลักสูตรทันสมัยก้าวทันโลกดิจิทัล บูรณาการเข้มข้นทั้งด้านเนื้อหา การออกแบบ และเทคโนโลยี เรียนรู้ ปฏิบัติจริงจากอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญชั้นนำระดับประเทศ สร้างบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบในวิชาชีพด้านการสื่อสารมวลชน มีความคิดสร้างสรรค์ และแบ่งปันสิ่งดี ๆ คืนสู่สังคม (WE Communicate, WE Create, WE Share)

เข้าสู่เว็บไซต์

คุณ ชาติวุฒิ วังวล

รหัส 3401276 ศิษย์เก่าดีเด่นคณะการสื่อสารมวลชน ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม ปี 65
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2022

คุณ หยาดพิรุณ ปู่หลุ่น

รหัส 541810139 ศิษย์เก่าดีเด่นคณะการสื่อสารมวลชน ด้านศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น ปี 65
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2022

คุณ พรรณพนัช ปัญญาทิพย์

รหัส 521810085 ศิษย์เก่าดีเด่นคณะการสื่อสารมวลชน ด้านศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น ปี 65
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2022

ผศ. นาฏยา ตนานนท์

รหัส 151086 ศิษย์เก่าดีเด่นคณะการสื่อสารมวลชน ด้านการเป็นผู้มีคุณูปการต่อคณะ ปี 65
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2022

คุณ สุดฤทัย เลิศเกษม

รหัส 2501263 ศิษย์เก่าดีเด่นคณะการสื่อสารมวลชน ด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน ปี 65 และนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริหารราชการ ปี 65
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2022

คุณ รัฐโรจน์ จิตรพนา

รหัส 551810110 ศิษย์เก่าดีเด่นคณะการสื่อสารมวลชน ด้านศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น ปี 64
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2021

คุณ ธัชพล อภิรติมัย

รหัส 2601066 ศิษย์เก่าดีเด่นคณะการสื่อสารมวลชน ด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน ปี 64 และนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริหารราชการ ปี 64 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2021

คุณ วิภา ลีวิวัฒน์

รหัส 181171 ศิษย์เก่าดีเด่นคณะการสื่อสารมวลชน ด้านการเป็นผู้มีคุณูปการต่อคณะ ปี 64
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2021

ผศ. พิสิทธิ์ ศรีประเสริฐ

รหัส 4201334 ศิษย์เก่าดีเด่นคณะการสื่อสารมวลชน ด้านผลงานดีเด่น ปี 64 นามปากกาเนียรปาตี
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2021

คุณ นวพรรณ ไชยวรรณ์ อุทัยยศ

รหัส 3301267 ศิษย์เก่าดีเด่นคณะการสื่อสารมวลชน ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม ปี 64
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2021

คุณ ธวัชชัย กฤติยาภิชาตกุล

รหัส 2801122 ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการเป็นผู้มีคุณูปการต่อคณะ ปี 63 และนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ปี 63 สาขาบริหารธุรกิจ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด และประธานกรรมการบริหาร บริษัท สไมล์ ครีเอทีฟ กรุ๊ป จำกัด
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2020

คุณ ขวัญชนก เพชร์พลอยศรี

รหัส 521810016 ศิษย์เก่าดีเด่นคณะการสื่อสารมวลชน ด้านศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น ปี 63 ปัจจุบันเจ้าของแบรนด์ Fit Feel The Activwear และผู้ก่อตั้งบริษัท ฟีท ฟิล จำกัด
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2020

คุณ จิตติศักดิ์ นันทพานิช

รหัส 2201044 ศิษย์เก่าดีเด่นคณะการสื่อสารมวลชน ด้านผลงานดีเด่น ปี 63 ปัจจุบันเป็นนักจัดรายการวิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจ “101พร็อพเพอร์ตี้ แชนแนล” คลื่นเอฟเอ็ม 101
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2020

อาจารย์ ดร. รดี ธนารักษ์

รหัส 3701334 ศิษย์เก่าดีเด่นคณะการสื่อสารมวลชน ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม ปี 63 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2020

คุณ วิลาสินี จิวานนท์

รหัส 2601401 ศิษย์เก่าดีเด่นคณะการสื่อสารมวลชน ด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน ปี 63 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Vice President , Payment Product , Retails Payment Ecosystem SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2020

รองศาสตราจารย์ ดร. กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ

รหัส 2401196 ศิษย์เก่าดีเด่นคณะการสื่อสารมวลชน ด้านผลงานดีเด่น ปี 62 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2019

คุณ ผ่องนภา เสมสันทัด

รหัส 121527 ศิษย์เก่าดีเด่นคณะการสื่อสารมวลชน ด้านการเป็นผู้มีคุณูปการต่อคณะ ปี 62
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2019

คุณ ศิลปสวย ระวีแสงสูรย์

รหัส 2301395 ศิษย์เก่าดีเด่นคณะการสื่อสารมวลชน ด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน ปี 62 และนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ปี 62 สาขาบริหารราชการ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งปลัดกรุงเทพมหานคร
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2019

คุณ พิมพร ศิริวรรณ

รหัส 2701151 ศิษย์เก่าดีเด่นคณะการสื่อสารมวลชน ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม ปี 62 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษางานด้านประชาสัมพันธ์ ความรับผิดชอบต่อสังคม การสื่อสารชุมชน และการท่องเที่ยวชุมชน และกรรมการผู้จัดการบริษัท มายแบรนด์ เอเจนซี่ จำกัด
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2019

คุณ รังสิมันตุ์ วัฒนาอุดมวงษ์

รหัส 521810106 ศิษย์เก่าดีเด่นคณะการสื่อสารมวลชน ด้านศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น ปี 62 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง โปรดิวเซอร์รายการโทรทัศน์ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2019

คุณ ธาตรี ริ้วเจริญ

รหัส 181047 ศิษย์เก่าดีเด่นคณะการสื่อสารมวลชน ด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน ปี 61 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2018

คุณ ศศิวิมล อยู่คงแก้ว

รหัส 2601281 ศิษย์เก่าดีเด่นคณะการสื่อสารมวลชน ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม ปี 61 และนักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 61 สาขาบริการสังคม ภรรยาผบ.หน่วยซีล ผู้ดูแลเพจ Thai Navy SEAL ในภารกิจช่วยเหลือ 13 ชีวิตหมูป่าออกจากถ้ำหลวงที่โด่งดังไปทั่วโลก
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2018

คุณ บุญลาภ ภูสุวรรณ

รหัส 2401258 ศิษย์เก่าดีเด่นคณะการสื่อสารมวลชน ด้านผลงานดีเด่น ปี 61 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งบรรณาธิการบริหาร สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิกา
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2018

คุณ เฌอศานต์ ศรีสัจจัง

รหัส 531810045 ปี 61 ศิษย์เก่าดีเด่นคณะการสื่อสารมวลชน ด้านศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น ผู้สื่อข่าว ผู้ประกาศข่าว และพิธีกรรายการรู้เท่ารู้ทัน สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2018

คุณ ชลวิทย์ สุขอุดม

รหัส 2701128 ศิษย์เก่าดีเด่นคณะการสื่อสารมวลชน ด้านการเป็นผู้มีคุณูปการต่อคณะ ปี 61 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มบริหารองค์ความรู้และส่งเสริมสัมคม และผู้จัดการฝ่ายการตลาดอาวุโส บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2018

คุณ อภิวัฒน์ พงษ์วาท

รหัส 4001385 ศิษย์เก่าดีเด่นคณะการสื่อสารมวลชน ด้านการเป็นผู้มีคุณูปการต่อคณะ ปี 60 นักร้องหนุ่มรูปหล่อ เสียงดี จาก ETC วงดนตรีชั้นนำของเมืองไทย
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2017

คุณ ช่อผกา วิริยานนท์

รหัส 2701129 ศิษย์เก่าดีเด่นคณะการสื่อสารมวลชน ด้านการสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม ปี 60 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร และการตลาด ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนทำงานด้านการสื่อสารมวลชนมากมาย เช่น พิธีกรโทรทัศน์ ผู้บรรยายสารคดีและโฆษณา ผู้ควบคุมการผลิตรายการโทรทัศน์ ผู้ดำเนินรายการวิทยุ
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2017

คุณ บุญญาวัฒน์ ธงทอง

รหัส 521810069 ศิษย์เก่าดีเด่นคณะการสื่อสารมวลชน ด้านศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น ปี 60 ผู้กำกับ นักเขียนบทภาพยนตร์สั้น นักเขียนบทละคร และรายการโทรทัศน์
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2017

คุณ ศรีสุดา สิงห์ไพร

รหัส 151162 ศิษย์เก่าดีเด่นคณะการสื่อสารมวลชน ด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน ปี 60 ปัจจุบันตำแหน่งเป็นอนุกรรมการบริหารงานบุคคล สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2017

รองศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา บูรณเดชาชัย

รหัส 2201324 ศิษย์เก่าดีเด่นคณะการสื่อสารมวลชน ด้านผลงานดีเด่น ปี 60 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานหลักสูตรนิเทศศาสตร มหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2017

พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล

รหัส 121522 ศิษย์เก่าดีเด่นคณะการสื่อสารมวลชน ด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน ปี 60 และนักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 60 สาขาบริหารราชการ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งราชเลขานุการในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประธานคณะกรรมการทรัพย์สิน ส่วนพระมหากษัตริย์ และประธานข้าราชบริพารในพระองค์
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2017

คุณ กรองทอง เพ็ชรวงศ์

รหัส 2101010 ศิษย์เก่าดีเด่นคณะการสื่อสารมวลชน ด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน ปี 59 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2016

รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิชิต ชัยดรุณ

รหัส 3301294 ศิษย์เก่าดีเด่นคณะการสื่อสารมวลชน ด้านผลงานดีเด่น ปี 59 ปัจจุบันเป็น Senior Lecturer ด้าน Marketing Communications ที่ The University of Westminster ประเทศอังกฤษ
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2016

คุณ อติรุจ กิตติพัฒนะ

รหัส 521810148 ศิษย์เก่าดีเด่นคณะการสื่อสารมวลชน ด้านศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น ปี 59 นักร้องจากเวที The Star ปัจจุบันรับหน้าที่พิธีกร ผู้ประกาศข่าว สถานีโทรทัศน์ช่องวัน บริษัท จีเอ็อเอ็ม วัน ทีวีเทรดดิ้ง จำกัด
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2016

คุณ สมภพ จันทร์ฟัก

รหัส 2601087 ศิษย์เก่าดีเด่นคณะการสื่อสารมวลชน ด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน ปี 59 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งบรรณาธิการข่าวกีฬาและผู้ประกาศข่าวกีฬา (นักสื่อสารมวลชน ชำนาญการ) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2016

คุณ ถนอม ดีสร้อย

รหัส 2801120 ศิษย์เก่าดีเด่นคณะการสื่อสารมวลชน ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม ปี 59 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ-คอนเรียลเอสเตท จำกัด และ บริษัท เอกธุรกิจ สินทรัพย์ จำกัด (ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์)
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2016

คุณ นภันต์ เสวิกุล

รหัสนักศึกษา 111505 ศิษย์เก่าดีเด่นคณะการสื่อสารมวลชน ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม ปี 58 ช่างภาพผู้ถวายงานการบันทึกภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2015

คุณ ศรีสุดา ศรีสุโข

รหัส 2401138 ศิษย์เก่าดีเด่นคณะการสื่อสารมวลชน ด้านการเป็นผู้มีคุณูปการต่อคณะ ปี 58 เจ้าของและผู้ดำเนินรายการวิทยุ MASS FM บริษัทแมสส์เอ็นเทอร์เทนต์เมนต์ จำกัด และสถานีวิทยุร่มธรรม ร่มใจ สังกัดสถานีวิทยุองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2015

คุณ ลุพธ์ อุตมะ

รหัส 3801341 ศิษย์เก่าดีเด่นคณะการสื่อสารมวลชน ด้านผลงานดีเด่น ปี 58 คอสตูมดีไซเนอร์ระดับฮอลลีวูด
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2015